Statut

Załącznik nr 1

do uchwały Zgromadzenia Fundatorów nr 1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

STATUT

Fundacji Migawka

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1.             Fundacja pod nazwą: Migawka , zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” została ustanowiona przez Danutę Stanisławę Feiglewicz, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Palenika w kancelarii notarialnej w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej nr 42 dniu 21 grudnia 2018 roku.
 2.             Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 i późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
 3.             Ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 2.

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 • 3.
 1.             Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.             Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów.
 3.             Na potrzeby współpracy międzynarodowej Fundacja może używać tłumaczenia nazwy na języki obce.
 4.             Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 5.             Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zwanego logotypem

w formie zaakceptowanej przez Zarząd. Identyfikacja zewnętrzna Fundacji korzysta z ochrony prawnej.

 1.             Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, przyczyniającym się w sposób szczególny do realizacji celów Fundacji lub zasłużonym dla samej Fundacji.
 • 4.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

ROZDZIAŁ II

MAJĄTEK FUNDACJI

 • 5.
 1.             Majątek Fundacji stanowi:
 2.              jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych);
 3.             inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 4.             Dochody Fundacji pochodzą z:
 5.              darowizn, spadków, zapisów dotacji, grantów, subwencji, stypendiów lub innych podobnych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne;
 6.             dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
 7.              dochodów z praw majątkowych, w tym majątkowych praw autorskich;
 8.             dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, z aukcji, z fantowych loterii dobroczynnych, ze zbiórek i imprez publicznych;
 9.              operacji finansowych, zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
 10.            dochodów z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego;
 11.           odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • 6.
 1.   Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
 2.   Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 3.   Dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
 • 7.

Nie jest dopuszczalne:

 1.              udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2.             przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3.              wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4.             nabycie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III

CELE, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 8.
 1.             Fundacja jest organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego.
 2.             Celem Fundacji jest:

1)      działalność artystyczna, kulturalna, edukacyjna, naukowa i oświatowa w zakresie włączania i udostępniania wydarzeń kulturalnych osobom wykluczonym społecznie, głównie osobom niesłyszącym i z uszkodzonym słuchem, dając im możliwość współtworzenia sztuki, jak również umożliwianie osobom z różnymi niepełnosprawnościami swobodny, kompetentny i satysfakcjonujący odbiór kultury.

2)      poszukiwanie wspólnoty językowej za pomocą różnych środków artystycznych, inicjowanie przedsięwzięć mających uczynić z kultury płaszczyznę spotkania światów osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych, osób głuchych i słyszących oraz stworzenie płaszczyzny dialogu i wspólnego przełamywania barier.

3)      wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz profesjonalistów różnych dziedzin, poprzez programy stypendialne, stażowe i szkoleniowe.

4)      wyrównywaniu szans grup zagrożonych i wykluczonych społecznie

(m.in. w trudnej sytuacji życiowej, zdarzenia losowe oraz niepełnosprawności);

5)      zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz ochrona praw dziecka i praw człowieka, realizowane przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe

i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia (m.in.: edukacja, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i charytatywna);

6)      prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury

i tradycji;

7)      realizacja projektów na rzecz grup dyskryminowanych, społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie nietolerancji;

8)      zwiększanie dostępności do środowisk przyrodniczych oraz kulturalnych osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i edukacji

w tym zakresie;

9)      prowadzenie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi, mających na celu rozwój lokalny i kulturalny;

10)  prowadzenie działalności charytatywnej;

11)  współpraca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ekonomii społecznej

i innowacyjności z podmiotami gospodarczymi, administracją publiczną oraz osobami fizycznymi.

 • 9.
 1.             Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)      działania artystyczne skierowane do i przy udziale osób głuchych, z uszkodzonym słuchem i słyszących, mające na celu integrację, wspólne tworzenie i poznanie tych grup ze sobą w przestrzeni kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności teatralnej;

2)      działania artystyczne z osobami z niepełnosprawnościami oraz wszelkiego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi oraz umysłowymi, bezdomnymi, wykluczonymi ze społeczeństwa w przestrzeni kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności teatralnej;

3)      wszelkiego rodzaju formy komunikacji, pokazywanie możliwości skomunikowania się ze sobą, przełamywanie barier za pomocą różnych środków teatralnych i edukacyjnych;

4)      szukanie wspólnoty językowej (ponadwymiarowość słowa) poprzez działania artystyczne, zderzanie ze sobą różnych kultur i grup społecznych;

5)      działania służące poznaniu przez osoby niesłyszące i niedosłyszące różnych form pracy w dziedzinie sztuki i kultury poprzez współprace z osobami słyszącymi pracującymi na danym stanowisku lub zajmującymi się daną dziedziną sztuki;

6)      pomoc osobom niesłyszącym i niedosłyszącym w odkrywaniu własnych możliwości i zainteresowań w dziedzinie sztuki i kultury oraz pomoc w przygotowywaniu ich na studia artystyczne;

7)      budowę otwartego społeczeństwa, zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich za pomocą organizacji: warsztatów, spotkań, wydarzeń, festiwali, pokazów, paneli dyskusyjnych, akcji informacyjnych, wykładów, odczytów i prelekcji;

8)      inicjowanie, organizowanie imprez oraz inicjatyw kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, naukowych;

9)      organizowanie działań artystycznych, takich jak projekty, eventy, warsztaty, festiwale muzyczne i teatralne, dyskusje, spotkania, kampanie społeczne, performance, koncerty, spektakle, filmy, teledyski, flash mob, itp.;

10)  organizowanie wspólnych wyjść do teatru, kina, muzeum, galerii sztuki, itp. mające na celu integracje różnych grup ze sobą;

11)  projekty, filmy, spektakle, performance dotyczące inności i wykluczeń tworzone przez słyszących i głuchych, osoby z ubytkiem słuchu, z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby wykluczone społecznie;

12)  prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw;

13)  wszelkiego rodzaju działania artystyczne i literackie, radiowe oraz filmowe;

14)  działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury, dostępie do sztuki i wszelkich przejawów artystycznej myśli twórczej, w tym poprzez przekazywanie darowizn;

15)  inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji, w tym poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się realizacją celów zbieżnych z celami Fundacji;

16)  rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

17)  wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki;

18)  świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w każdej dopuszczalnej prawnie formie na rzecz osób wykluczonych, w tym w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych, niesłyszących, niedosłyszących, cudzoziemców;

19)  świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, w każdej dopuszczalnej prawnie formie, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, nieformalnych zrzeszeń osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność na rzecz osób wykluczonych;

20)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie realizacji celów statutowych;

21)  inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, propagujących działalność Fundacji;

22)  organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;

23)  wspieranie osób wykluczonych oraz osób z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w drodze aktywizacji przedsiębiorczości oraz podnoszenia kompetencji zawodowych oraz udzielanie pomocy w uruchamianiu działalności gospodarczej;

24)  działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym;

25)  prowadzenie zbiórek oraz organizowanie innych form pomocy charytatywnej;

26)  współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych;

27)  wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań, mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej;

28)  podejmowanie innych przedsięwzięć, służących realizacji celów Fundacji.

 1.             W ramach realizacji celu statutowego Fundacja może inicjować postępowania

i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 1.             Realizacja celów, zgodnie z treścią § 9 ust. 1 następować będzie w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji, z właściwym wyodrębnieniem funkcjonalnym i rachunkowym obu form działalności, stosownie do przepisów prawa.
 2.             Realizacja zadań Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym organami administracji publicznej.
 3.             Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.
 • 10.

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 • 11.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany też dalej Zarządem.

 • 12.
 1.             Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony.
 2.             Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 3.             Fundator posiada prawo do powoływania i odwoływania Członków Zarządu z ważnych powodów.
 4.             Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5.             Fundator może być członkiem Zarządu, w tym pełnić w nim funkcję Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu.
 6.             Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
 7.              śmierci Członka,
 8.             złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji, na ręce Zarządu lub Fundatora,
 9.              odwołania uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów z ważnych powodów przez które rozumie się podjęcie pracy nielicującej z celami Fundacji, stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie obowiązków, działanie na szkodę Fundacji lub inną ważną przyczynę wskazaną przez Zarząd,
 10.             odwołania przez Fundatora, na podstawie § 12 ust. 3 niniejszego Statutu,
 11.              powzięcia przez Fundację informacji o zaistnieniu przesłanki negatywnej pełnienia funkcji określonej w § 12 ust. 4 niniejszego Statutu.
 • 13.
 1.   Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, którego Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie. Mogą również powołać Wiceprezesa Zarządu. Pierwszą osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu wskazuje Fundator, może on również wskazać pierwszą osobę pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu. Poza wyraźnymi postanowieniami niniejszego Statutu, prawa i obowiązki wszystkich członków Zarządu opierają się na zasadzie ich równego statusu.
 2.   Każdy Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, które uzależnione jest od decyzji Fundatora, wyrażonej w formie uchwały oraz kondycji finansowej Fundacji.
 • 14.
 1.             Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2.             Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 3.              realizacja celów statutowych Fundacji,
 4.             opracowanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
 5.              sporządzanie rocznych planów pracy, budżetu i sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia,
 6.             kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 7.              sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 8.              zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9.             przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 10.              opracowywanie i uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
 11.             opracowywanie oraz zapewnianie wymaganej publikacji i zgłoszeń sprawozdań Fundacji.
 12.             Odwołany Członek Zarządu lub Członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do udzielenia pozostałym Członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych, jak również przekazania wszelkich materiałów, dokumentów i nośników danych należących do Fundacji.
 • 15.
 1.             O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równego rozłożenia głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2.             Jeżeli na poprzednim posiedzeniu Zarządu, pomimo jego prawidłowego zwołania obecnych było mniej niż połowa członków Zarządu, na kolejnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Zarządu, obejmującym ten sam porządek obrad, wymogu kworum określonego w § 15 ust. 1 niniejszego Statutu nie stosuje się – uchwały Zarządu zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.
 3.             Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora bądź innego członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków Zarządu za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest zwołanie poprzez wysłanie Członkowi Zarządu, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu, niesprzecznych z zapisami niniejszego Statutu.
 4.             O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zostać ważnie podjęte na posiedzeniu, o którym wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.
 5.             Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Oddzielnie spisywane są uchwały Zarządu. Dokumentacja przechowywana jest w biurze Fundacji.
 6.             Z inicjatywy Prezesa Zarządu, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Z głosowania Prezes Zarządu spisuje protokół, w którym zamieszcza informacje o sposobie przeprowadzenia głosowania.
 • 16.
 1.             Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie lub diety za pełnione funkcję wedle zasad wynikających z uchwały Fundatora.
 2.             Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć na rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3.             W umowach między Fundacją, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Fundację reprezentuje Fundator bądź powołany przez niego pełnomocnik – dla ważności pełnomocnictwa wymagana jest forma pisemna.
 • 17.
 1.             Oświadczenia woli Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu.
 2.             Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu.
 • 18.
 1.             Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu Fundacji.
 2.             Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłego zarządu Fundacji, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłego zarządu Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 3.             W przypadku Zarządu wieloosobowego, w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Fundacji wymagane jest działanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 4.             Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać dookreślony w przyjętym przez Zarząd Regulaminie.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, LIKWIDACJA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 19.
 1.             Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć wszystkich zapisów Statutu, w tym także zmiany celów Fundacji.
 2.             Zmiana Statutu Fundacji, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji następuje w drodze uchwały Fundatora lub uchwały Zarządu podjętej na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów oddanych.
 • 20.
 1.             Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2.             W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, uchwałą podjętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów oddanych.
 3.             O połączeniu z inną fundacją może także zdecydować Fundator w drodze uchwały,

w przypadku, gdy nie jest on członkiem Zarządu.

 • 21.
 1.             Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2.             Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Zarząd uchwałą podjętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów bez względu na quorum. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych w przepisach prawa.
 3.             W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o otwarciu likwidacji likwidatorami Fundacji stają się członkowie Zarządu.
 4.             Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 5.             Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały likwidatorów, zwykłą większością głosów, na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
 6.             W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych, kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatora należeć będą do Zarządu, o ile Fundator nie wskaże osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatora o wskazaniu osoby uprawnionej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7.             Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
 8.             Postanowienia Statutu Fundacji są nadrzędne wobec regulaminów i uchwał Fundacji.
 9.             Uchwały i regulaminy podjęte wbrew postanowieniom Statutu Fundacji są nieważne.
Skip to content